Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0001Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0002Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0003Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0004Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0005Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0006Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0007Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0008Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0009Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0010-2Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0011Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0012Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0013Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0014Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0015Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0016Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0017Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0018Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0019Tara & Shane-Washington Square Park-Duet Photography-0020